måndag 3 januari 2011

Madame Blavatskys fantastiska värld

Fortsätter läsa "Den hemliga läran" - alltmer fascinerad. Om man som jag är aningen skeptisk till "de hemliga mästarna" återstår endast möjligheten att Blavatsky hade en mycket kreativ fantasi. Och på en hel del sätt mycket tilltalande sådan.

Men inte på alla sätt. Efter att ha kommit en bra bit i del två, får jag milt sagt ett visst obehag av hennes framställning av de australiska urinvånarna som rester från den "tredje rotrasen". Nu var denna "rotras" enligt Blavatsky inget att se ned på direkt, de skapade bland annat civilisationen i Lemurien, men de australiska urinvånarna verkar enligt henne vara någon sorts degenererad rest av denna. En inte speciellt sympatisk tanke.

Men man bör hålla i minnet att Blavatsky hårt angrep kolonialisternas förtryck och utrotning av de australiska urinvånarna och framförallt tasmanierna. Hon fördömde den entydigt - även om en del av hennes teorier förvisso kunde utnyttjas av obehagliga personer för att motivera en sådan. Men det var aldrig hennes avsikt.

Nu vet vi ju idag att de australiska urinvånarna - liksom alla andra folkslag på jorden - är ättlingar till en grupp av Homo Sapiens som lämnade Afrika och spred sig över hela världen. Men det är en ganska ny kunskap. Bara för lite mer än ett årtionde förekommer i läroböcker teorin att olika folkgrupper i Asien - bland annat de australiska urinvånarna! - inte härstammade från Homo Sapiens utan utvecklats från Homo Erectus! Ja, i John Mulvaneys och Johan Kammingas standardverk "Prehistory of Australia" från 1999 förs denna teori fram som både legitim och seriös. Men DNA-forskningen har på kort tid motbevisat alla sådana idéer. Tack Goda Gudinna för mitokondriskt DNA, som bevisat mänsklighetens enhet...

Men exemplet visar att även denna nästan chockerande Blavatsky-idé inte ligger SÅ långt från riktigt "moderna" föreställningar.

Men det gör däremot en hel del annat. Enligt Blavatsky var människan inte ett av de senaste, utan det första däggdjuret. Och den "tredje rotrasen" i mänsklighetens historia fanns redan på dinosauriernas tid. Människorna var då ännu inte uppdelade i två kön - den andra och tredje rotrasens historia är historien om en utveckling från könlöshet, över androgynitet till slutligen en uppdelning i två kön. Låter riktigt tilltalande, på sätt och vis

Ett av Blavatsksy mest fascinerade argument - hon ser det som bevis! - för att människor levde under jura- och kritaperioderna är existensen av berättelser och sagor om drakar. Drakarna är enligt henne inga fantasier - de är folkminnen av den tid människorna levde tillsammans med dinosaurier! Storyn i Jurassic Park kan dra något gammalt över sig! Varför kan ingen filmatisera Blavatskys scenario istället? Den "tredje rotrasens" androgyna människor som försöker klara sig från Tyranousaurus Rex och de andra - se där ett fantastiskt Hollywoodmanuskript!

Detta Blavatsky-scenario är både fascinerande och på något scence fiction-sätt mycket tilltalande. Tänk om det vore sant att det funnits människor på dinosauriernas tid - och att drakmyter är rester från denna!

Snart kommer jag till avsnittet om Atlantis. Det blir nog också spännande.

6 kommentarer:

Anonym sa...

I UK är 3/4 av de som tas in för våld i hemmet, kvinnor som män, berusade. Det motsäger vad författaren skriver. Det finns massor av fler sakfel.

Erik Rodenborg sa...

/kliar mig förbryllat i håret/...
Vad skriver "författaren"? Vari ligger sakfelen? Vad har din kommentar med Blavatsky att göra?

Blavatskys babian sa...

Teosoferna hade en väldigt motsägelsefull syn på rasfrågan. De verkar inte ha motsatt sig kolonialismen i Afrika, men däremot i Indien. Observera att de betraktade indierna som arier! Även singhaleserna på Sri Lanka är ”arier”. Enligt boken ”The Masters Revealed” hade Blavatsky under en period något slags kontakter med Jamal al-Din Al-Afghani, men han kan ju också ha varit ”arier” eftersom han antagligen kom från Iran, och påstod sig härstamma från Afghanistan. Det finns alltså ett obehagligt inslag i de teosofiska raslärorna. Nu är det visserligen sant att Blavatskys och Besants ståndpunkter beträffande Indien, Sri Lanka och (?) den muslimska världen, var bättre än genomsnittet vid denna tidpunkt. Det verkar likväl vara så, att de inte såg igenom dåtidens rasläror helt och hållet, och just detta ”ariska” stråk kunde ju utnyttjas. I Tyskland fanns det något som hette ariosofer, och jag vill minnas att en av mina lärare (Erik af Edholm?) sade att Sri Lankas singhalesiske (och anti-tamilske!) frihetshjälte Anagarika Dharmapala framhävde just den ”ariska” aspekten. Dessutom hade Dharmapala under en kort period varit teosof.
Motsägelsefullhet i rasfrågan var antagligen ganska vanligt på 1800-talet. Ett annat exempel är Ernst Haeckel, som betraktade afrikaner (igen!) som den lägsta människoarten, och indo-européerna som den högsta. Intressant nog placerade han semiterna, både araber och judar, strax under indo-européerna, och han verkar inte ha varit uttalad anti-semit. Detta i Tyskland vid förra sekelskiftet. (Åtminstone inte enligt den positiva biografi om Haeckel jag har läst, ”The tragic sense of life”.)

Teosofernas rasläror, som ju Rudolf Steiner verkar ha tagit över till viss del, är väldigt svårsmälta idag…

(Klargörande: Vänner av ordning kan invända, att många indier *faktiskt är* arier. Ja, norra Indiens befolkning torde delvis härstamma från de ursprunliga arierna. Detsamma gäller väl perser och singhaleser. Det stämmer, men det som gör den här ariska vinklingen problematisk, är givetvis den ideologiska kontexten. När man på 1800-talet påstod att indier är arier, gjorde man ju inte helt enkelt ett trivialt sakkonstaterande, och jag tror inte att Blavatsky gjorde det heller, om jag skall vara ärlig.)

Erik Rodenborg sa...

Det egendomliga med teosoferna är att de baserar sig på Blavatsky, men att de idag vare sig drar några rasistiska slutsatser av hennes rasläror eller explicit distanserar sig från dem. Så har det varit länge, och det gäller både Pasadena och Adyar.

Pasadenas tidskrift i USA finns på nätet fram till 1935 och jag har (extensivt) gått igenom i stort sett alla nummer från början av 1900-talet. De ger definitivt inget rasistiskt intryck. Tvärtom. I synnerhet artiklarna om Amerikas urinvånare är mycket sympatiskt hållna. I synnerhet om man jämför med hur de brukade beskrivas i USA på den tiden...

Det verkar som om ariosofiska extremgrupper lade beslag på de formuleringar hos Blavatsky som kan användas för att motivera rasistiska ställningstaganden medan huvudströmningen inom teosofin valt att antingen ignorera dem eller tolka dem så välvilligt och, med dagens terminologi, "politiskt korrekt" som möjligt.

Vems Blavatskytolkning som stämmer bäst med andan i Blavatskys skrifter kan ju diskuteras, men jag hävdar i alla fall att hon låg mil från det som skulle bli ariosofernas POLITISKA agenda....

Erik Rodenborg sa...

Har nu kommit till de avsnitt av "Den hemliga läran" där Blavatsky skriver om - och idealiserar! - "arierna" i Indien. Det är världens mest nobla och andligt sinnade folk osv.

Det Blavatsky inte verkat inse var att de drag i den indiska religionen som hon uppskattade mest med all säkerhet var förindoeuropeiska - och att den vediska ("ariska") religionen inte verkat ha innehållit vare sig reinkarnation, karma eller yoga. Däremot offerritualer av en typ Blavatsky troligen inte skulle ha uppskattat.

Men hon avfärdar många vediska skrifter med att de var "exoteriska" och endast i en svårtolkad symbolik pekade mot den "esoteriska" läran.

På så sätt får "arierna" förtjänsten av de underkuvade folkens religion.

Blavatskys babian sa...

Intressant. Ja, det vi kallar "hinduism" verkar ju (bland annat) vara en kombination av ariska och förariska inslag. Det finns ju likheter mellan Induskulturens religion och senare "hinduism". Proto-Shiva är den mest kända, men det finns andra också, som jag dessvärre glömt. (Jag kunde dem utantill inför en skrivning för många år sedan!)

Sade inte Blavatsky eller Annie Besant någonstans att draviderna delvis var en kvarleva från Lemurien? I så fall har teosoferna så att säga förväxlat Lemuriens religioner med Atlantis´ dito, för att nu använda deras egen märkliga terminologi...