fredag 18 april 2014

Feministiskt Initiativ och kvinnojourerna

Det finns en organisation som heter Kvinnofronten. Den bildades redan 1979 och har som synes en webbsida.

Denna innehåller ofta bra och viktiga artiklar. I deras nyhetsbrev kan vi just nu läsa en tänkvärd debattartikel om Feministiskt Initiativs inställning till kvinnojourer. Av döma av de citat från F!:s program som där läggs fram ser det faktiskt ut som om F! har en ganska så alienerad inställning till kvinnojoursrörelsen.

Och en naiv tilltro till den den borgerliga statens institutioner, i detta fall Socialstyrelsen. Och en ganska så elitistisk och akademisk syn på vilka som är bäst lämpade att hjälpa utsatta kvinnor.

Det ska bli intressant att se om någon från F! kan svara på kritiken.

22 kommentarer:

Anonym sa...

Nu är inte jag en FI representant
Men som privatperson kan man tolka och ha en åsikt..

FI har gått till en moderniserad jämställdhet i fråga om relationsvåld.. Som exempelvis att en kvinna kan faktiskt ha en relation med en annan kvinna och bli utsatt för relationsvåld. Benämner man då ensidigt mäns våld mot kvinnor så utesluter man en grupp som jag gav exempel på..

Samtidigt har man från staten bedrivit ett projekt som verkar falla ut med mycket strålande resultat.. Byggs detta projekt upp på nationell nivå så kommer bidragen till kvinnojourerna att vara obefintliga, inom 5år...

Samtidigt förväntas ett modernt jämställdhets beslut att fattas inom EU som direktiv. Som i korta ordalag innebär att, oavsett kön eller läggning så skall det finnas lika mycket möjlighet att få hjälp eller skydd... gällande relationsvåld...

Så tiden för den endast existerande sanningen om att män som utövar våld mot kvinnor.. lider mot slutet.. Så även om det fortfarande och säkert i framtiden kommer att vara så att det ÄR män som utövar våld mot kvinnor i 99% av fallen.. Så innebär det inte att den där andra 1% ska glömmas eller förringas frid och fred i relationer.. Alla ska med!!

Detta känner kvinnojourerna till mycket väl. Men de inser också att det blir dödstöten mot kvinnojourerna och då måste positionerna i form av personer i styrelser osv bevakas till varje pris.. De blir av med både makt och inkomst...

FI har också fattat detta och anpassar sig inför nya utmaningar.. FI förstår att om de inte gör så.. Blir de av med inflytande framöver...

Mina damer och herrar! det är politik!!

Ja det är vad jag tror! Bra eller dåligt får vi se!! Men i det spåret som vi "tuffar" i nu.. händer inget positivt.. snarare så har relationsvåldet ökat för var år som går..

/poppe

Erik Rodenborg sa...

poppe
I den mån jag fattar vad du menar håller jag inte med dig. Du skriver: "Så även om det fortfarande och säkert i framtiden kommer att vara så att det ÄR män som utövar våld mot kvinnor i 99% av fallen.. Så innebär det inte att den där andra 1% ska glömmas eller förringas frid och fred i relationer.. Alla ska med!!
Detta känner kvinnojourerna till mycket väl. Men de inser också att det blir dödstöten mot kvinnojourerna och då måste positionerna i form av personer i styrelser osv bevakas till varje pris."

På vilket sätt skulle kvinnojourernas funktion hotas av att 1 procent (!) av våldet mot kvinnor, som du skriver, utövas av kvinnor? Det ter sig konstigt.

En sak till. Kvinnojourerna blev angripna både i mitten av 90-talet och av Evin Rubar 2005 för att de vågade tro på kvinnor som berättade saker som många uppfattade som "osannolika". Jag ser tvärtom det som en styrka att de vågade göra det. Därför ser jag det som en oerhörd fördel med kvinnojourer som är oberoende av staten, och som vågar gå emot de fördomar som sprids av media.

Ingen av staten kontrollerad kvinnojour skulle våga spela den roll som (framförallt) en del ROKS-jourer vågade göra då. Bland annat därför måste man bekämpa en situation där Socialstyrelsen ska få bestämma vad som är "seriöst" eller inte.

noboytoy sa...

Jag är inte representant för F! (ännu) men jag är stödmedlem och röstar på partiet.

Angående "professionaliseringsprocessen" skriver F!:

"Länge var all denna verksamhet helt ideell och samhället såg våldet som en privatsak. Jourerna är ännu beroende av ideella krafter och tillfälliga
projektmedel, men har idag ett starkare offentligt stöd och har genomgått en professionaliseringsprocess.
Tjejjourer har funnits sedan mitten av 1990-talet och erbjuder oftast inte skyddat boende, men däremot stödsamtal – via mejl, chatt, telefon och personliga möten – samt arbetar ofta förebyggande med workshops,
sommarläger, skolinformation och samtalsgrupper. De senaste åren har vi även sett en framväxt av killjourer och ungdomsjourer för alla kön och könsuttryck."

Kvinnofronten slänger in ett "nu" i sin artikel som om Fi menar att "nu" har jourerna genomgått en professionaliseringsprocess.

Jag utläser istället från partiprogrammet (texten ovan), att Fi menar att jourerna har genomgått en professionaliseringsprocess från starten och inte från det att alliansregeringen ändrade regelverket, som man kan få intryck av att kvinnofronten syftar på.

noboytoy sa...

Vidare skriver Kvinnofronten:

"Fi kräver alltså att Socialstyrelsen ska avgöra vilka jourer som ska få bidrag!?"

Fi "kräver"??
Fi skriver att alla jourer som "uppfyller socialstyrelsen kriterier" skall få bidrag för heltidsanställda, hyra, skyddade boenden osv.

Vilken myndighet, menar Kvinnofronten, skall sätta upp kriterierna för jourernas bidrag istället för Socialstyrelsen?

Det är möjligt att jag inte hänger med på Kvinnofrontens tankegångar här och ingen förklaring ges, annat än en hänvisning till alliansregeringens ändring av regelverket:

"För att förstå vad det innebär att Socialstyrelsen ska avgöra, behöver en antagligen veta hur den nuvarande alliansregeringen har gjort om hela systemet med stöd till kvinnojourerna."

I själva verket har SKR drivit på den här utvecklingen:

"Olga Persson berättar att SKR har drivit på den här utvecklingen, eftersom de anser att det att kvinnojourernas arbete ses som socialtjänstarbete är ett sätt för staten, kommunen och socialtjänsten att ta sitt ansvar. Hon berättar att kvinnojourerna inom SKR uppmanar alla kvinnor som kommer till dem att vända sig till socialtjänsten. Hon hänvisar till att barnen inte har någon rättssäkerhet, eftersom de inte är placerade."noboytoy sa...

Kvinnofronten skriver:

"Sett ur misshandlade kvinnors perspektiv är det alltså kvinnojourerna som borde handleda Socialtjänsten och inte tvärtom!"

I Fi:s partiprogram står i själva verket:

"Fi ska verka för att personal och alla ideellt verksamma vid jourerna har tillgång till handledning av professionella med adekvat högskoleutbildning."

Fi menar alltså att kvinnojourerna skall ha "tillgång till handledning" och inte att Socialtjänsten skall handleda jourerna. Det är, i mina ögon, en väldigt stor skillnad.

noboytoy sa...

Fi använder sig troligen av formuleringen "våld i nära relationer", under just det avsnittet, då det finns fler jourer än kvinnojourer, tex killjourer. Det handlar alltså om att inkludera alla som drabbas av våld i nära relationer och den största gruppen, förutom heterosexuella kvinnor, är homosexuella män.

Fi skriver:

De senaste åren har vi även sett en framväxt av killjourer och
ungdomsjourer för alla kön och könsuttryck. Kvinnojourerna har som opinionsbildare spelat en avgörande roll i kampen för att få våld i nära relationer etablerat som ett samhällsproblem som det krävs gemensamma krafter för att möta, och räddat många enskildas liv."

Erik Rodenborg sa...

NBT

Jag kan inte svara för Kvinnofronten men en sak vill jag säga. Det är att jag känner till hur Socialstyrelsen agerade mot RSCI i slutet av 90-talet. Det var i princip en form av ekonomisk utpressning. De krävde att RSCI skulle göra vad Socialstyrelsen ville, till exempel ta emot män i organisationen, annars skulle de få minskade bidrag.

i motsats till detta var de hur välvilliga som helst mot utbrytarorganisationen HOPP, som gjorde vad Socialstyrelsen ville - och aldrig hade några problem med bidrag alls.

Jag litar inte på Socialstyrelsen.

noboytoy sa...

Erik:
Tro mig - mitt förtroende för Socialstyrelsen är lika med noll men vem anser du, skall sätta upp kriterierna för jourernas bidrag istället?

Erik Rodenborg sa...

NBT
Det är förstås ett problem - man bör kräva att Socialstyrelsen och andra myndigheter demokratiseras, blir öppna för insyn, att deras bedömningar ställs till en öppen debatt där även (ex.vis) kvinnojoursrörelsen deltar. Och inte som nu bakom slutna dörrar får fatta beslut över människors huvuden.

Man kan mer konkret ex.vis kräva att ROKS och SKR får sitta med vid alla beslut som gäller anslag till kvinnojourer, och även har ett avgörande inflytande. De vet bättre än Socialstyrelsen vad som i sammanhanget är kvalitet eller inte kvalitet.

noboytoy sa...

Erik: Minns bara, att det enligt uppgift är SKR själva som har drivit på den här utvecklingen - inte Fi.

Att Fi (eller andra partier) skulle kunna gå emot SKR i frågan, ser jag som nästan omöjligt eftersom SKR sitter på all kunskap i ämnet.

Vilket Fi också är mycket tydliga med i sitt partiprogram, dvs att arbetet skall utgå från jourerna men de skall erbjudas professionellt stöd (om de anser sig behöva det) samt även generösa ekonomiska bidrag som täcker samtliga kostnader.

Jag instämmer förstås i att jourerna bör ha stort inflytande över Socialstyrelsen. Jag tror nämligen också, att det finns stor risk för att Socialstyrelsen överskattar sin egen förmåga och kunskap i de här frågorna.

Detta har dock inte med Fi att göra. Det är, som sagt, SKR själva som har drivit på denna utveckling och Socialstyrelsen blir därmed också den "naturliga" parten, att sätta upp kriterierna för bidragen.

Men jag delar din oro, det gör jag verkligen...Gerda sa...

Först ett klargörande: det framgår tydligt av sidan med artikeln att det är en debattartikel av en enskild medlem – av mig – och att artikeln inte står för nån officiell linje för Kvinnofronten, så det vore bra om vi diskuterade den så.

Sen: det viktiga i frågan är kvinnojourernas självständighet. Feministiskt Initiativ ställer sig bakom allianspolitikernas grej, som är att lyfta det skyddade boendet och bara ge grundbidrag till just det, samtidigt som de definierar den delen av jourernas arbete som ”socialtjänst”. Varför har alliansen genomfört detta? Jo, för att de då tvingar jourerna att gratisarbeta åt kommunen, på socialtjänstens villkor, och samtidigt kan avpolitisera kvinnojoursrörelsen.

Varför kommunaliserar de inte det skyddade boendet istället? (Då skulle ni slippa diskutera hur staten bäst skulle kunna kontrollera jourerna.) För att politikerna inte vill betala.

Jag har skrivit mer förklarande om vad som händer med kvinnojourerna nu för den som vill veta mer:
http://www.kvinnofronten.nu/Nyhetsbrev/kvinnojourerna.php

Där framgår också att SKR, som inte jobbar feministiskt, och ROKS, som jobbar feministiskt, ser olika på utvecklingen.
(Mer om SKR:s utveckling som icke-feministiskt går att läsa i ”Att följa med samtiden – kvinnojoursrörelse i förändring” av Viveka Enander, Carin Holmberg & Anne-Li Lindgren.)

Noboytoy hakar upp sig på oväsentliga detaljer. Det spelar exempelvis ingen roll om FI säger att jourerna ”genomgått en professionaliseringsprocess” NU eller hela tiden, det är synen på professionella kontra folkrörelse som är problemet.

Samma oförståelse visar Noboytoy när det gäller ”handledning av professionella med adekvat högskoleutbildning”. Det är återigen professionella kontra folkrörelse som är frågan, där FI, liksom Noboytoy, uppenbarligen inte ser problematiken. Forskning visar att misshandlade kvinnor anser att kvinnojourerna är de som verkligen hjälper dem. Efter det kommer polis och domstolar. Sist av allt kommer socialtjänsten, som kan vara direkt farliga för kvinnorna genom att till exempel kräva samarbetssamtal. Vem ges tolkningsföreträde i FI:s förslag?

Det visar sig också när FI:s Linnea Bruno skriver om ”kvalitetssäkring” utan att genomskåda att det är nåt helt olika för socialtjänsten än för en misshandlad kvinna, vilket jag också skrivit mer om: http://www.kvinnofronten.nu/Nyhetsbrev/offer-jourer.php

Det är jävligt upprörande att FI tagit ställning som de gjort. Jag önskar att alla FI:are skulle se det, och kräva ändring av FI:s politik, så att den skulle bli feministisk istället för att backa upp alliansens anti-feministiska arbete.

Erik Rodenborg sa...

NBT
...."eftersom SKR sitter på all kunskap i ämnet". ....

Var tog ROKS vägen?

noboytoy sa...

Gerda: Jag vill bara först poängtera, att jag inte är representant för Fi men eftersom jag är både medlem och röstar på partiet, är dina synpunkter på Fi:s politik ang jourerna, oerhört intressanta för mig.

Du skriver:

"Feministiskt Initiativ ställer sig bakom allianspolitikernas grej, som är att lyfta det skyddade boendet och bara ge grundbidrag till just det, samtidigt som de definierar den delen av jourernas arbete som ”socialtjänst”."

Jag undrar var du har hittat uppgiften om, att Fi verkar för att "grundbidrag bara skall ges för skyddat boende"? Jag kan i alla fall inte utläsa detta från partiprogrammet men du kanske har någon annan uppgift, länk eller kan citera direkt från partiprogrammet?

Så här står det i programmet:

..."garanteras statligt ekonomiskt stöd till basverksamhet, hyra och
andra löpande kostnader samt lön för minst 2-3 heltidsanställda (beroende på omfattning av
verksamhet). Särskilt skyddade boenden behöver ges stöd att expandera."

Du skriver också om Fi ang professionaliseringsprocessen/tillgång till handledning att:

..."det är synen på professionella kontra folkrörelse som är problemet."

Från Fi:s partiprogram:

"Att kvinnojourerna inte är myndigheter och att personal och ideella inte har anmälningsplikt är en viktig förutsättning för etablerandet av förtroendefulla relationer med de stödsökande, och därmed för kvaliteten."

Jag tolkar detta som att Fi menar att kvinnojourernas verksamhet (som folkrörelse) är, inte bara viktig, utan också avgörande för kvaliteten och de hjälpsökande?

Du skriver:

"Varför kommunaliserar de inte det skyddade boendet istället?"

Varför alliansen inte kommunaliserar, kan jag inte svara på men så här skriver Fi i sitt program:

"Fi ska verka för att kommuner tvingas erbjuda tillgång till skyddade boenden i hemkommunen eller annan kommun. Denna skyldighet är redan lagstadgad, men uppfylls inte, varför sanktioner bör övervägas."

Det är möjligt att jag inte har tillgång till samma information som du eller att jag missuppfattar dig helt och hållet men som sagt, det vore väldigt intressant att få svar på ovanstående. Om det du påstår är sant, tänker jag nämligen ta upp dina synpunkter på nästa medlemsmöte i Fi.

Väl mött, NBT

Gerda sa...

Noboytoy, jag har läst FI:s partiprogram och de konkreta krav de har där, där FI bland annat kräver att det ekonomiska stödet till jourerna ska utgå från Socialstyrelsens godkännande, och Socialstyrelsens godkännande gäller just skyddat boende.

Linnéa Bruno, som FI:s valberedning lyfter för att hon är ”otroligt kunnig inom kvinnofridspolitiken”, har också skrivit en artikel i Feministiskt Perspektiv, där hon förklarar FI:s syn närmare (den hade jag dock inte läst när jag skrev artikeln).
http://feministisktperspektiv.se/2013/09/07/tiden-inne-for-hogre-ambitioner-i-arbetet-mot-vald/

Samtidigt som Bruno i ord exempelvis skriver om hur viktigt det är att värna kvinnojourernas självständighet, lägger hon/FI alltså förslag som får direkt motsatt verkan.

I artikeln skriver Bruno: ”Samtidigt är det rimligt att ökat statligt stöd förutsätter en viss kvalitetssäkring, grundad i gedigen kunskap om våld.”
Det är ordbajseri. För, som jag skrev förut, vad ÄR ”kvalitetssäkring”? Det är ju olika om du ser ur Socialtjänstens eller ur misshandlade kvinnors perspektiv. Så vad menar FI? Och vad är ”gedigen kunskap om våld”, som ska grunda kontrollen av jourerna, när både Socialstyrelsen och Socialtjänsten uppenbarligen saknar sån kunskap? I alla fall om en tror på vad misshandlade kvinnor säger.

I artikeln förtydligar också Bruno: ”För jourernas övriga verksamhet, så som opinionsbildning eller metodutveckling, ska projektmedel även fortsättningsvis kunna sökas, och dessa medel ska inte minskas. Det grundläggande, akuta, skyddet måste emellertid säkras.”

Med andra ord: allt vardagligt arbete med telefonjourer, informationsverksamhet, cirklar för nya jourkvinnor, opinionsbildande kampanjer etc, ska jourerna behöva lägga ner tid på att hela tiden söka projektmedel till – precis som de tvingas göra nu. (Och varifrån ska de söka dessa pengar?) Det innebär i praktiken ingen som helst långsiktighet för jourerna, inga garantier för att de ska kunna vara nåt som helst annat än just kommunens gratisarbetare i skyddat boende. Precis så som alliansen vill ha det. Avpolitiserat. Icke-feminism.

Jag tycker att det är jättebra om du, Noboytoy, tar upp det på medlemsmöte i FI. Det är ju enormt viktigt att en förstår att det inte är de fina orden som avgör, utan de faktiska, konkreta kraven/förslagen. Att fokusera bara på det skyddade boendet, och att då tvinga jourerna att göra socialtjänstarbete (med allt vad det innebär av journalföring etc) för att de alls ska få bidrag, är definitivt fel väg. Så jag hoppas verkligen att FI ska ändra inställning.

noboytoy sa...

Gerda:
Tack för svar och om jag får besvära dig ytterligare för att själv förstå vad du menar samt att kunna förklara dina synpunkter på medlemsmötet - har du tid och lust att beskriva vilket förhållningssätt du hade önskat från Fi:s sida, mer konkret?

Om tex inte Socialstyrelsen skall sätta upp kriterierna för bidrag - vem skall då göra det, enligt dig?

Vad gäller långsiktigheten så menar Fi att bidragen skall vara permanenta för tex hyra, anställda, löpande verksamhet osv men hur skulle du vilja säkra långsiktigheten på annat sätt?

Kort sagt - hur skulle du vilja att Fi förhåller sig och vilka förslag skulle du vilja se istället, från Fi:s sida?Gerda sa...

Jag tycker förstås mycket personligen, inte minst att FI absolut inte ska driva, eller ens gå med på, att kvinnojourerna ska vara tvungna att räknas som socialtjänst i delar av sitt arbete. Utan att de helt och hållet ska kunna fortsätta vara fristående ideella organisationer.

Men viktigare skulle väl vara om FI skapade en kontakt med Roks, för att även framöver kunna diskutera kvinnojourrörelsen i samhället. Om jag vore du skulle jag kontakta Roks ordförande Angela Beausang eller nån annan centralt i Roks och fråga hur de tänker.

Erik Rodenborg sa...

Gerda skriver:
"Men viktigare skulle väl vara om FI skapade en kontakt med Roks".

Ja, här förstår jag inte F!. De ska vara ett feministiskt parti, men väljer att ha kontakt med den kvinnojoursorganisation som inte är uttalat feministisk, och ignorerar uppenbarligen helt den organisation som är det.

Jag blev alldeles paff när jag fattade detta!

noboytoy sa...

Erik: Var kommer din uppgift ifrån att "Fi väljer att ha kontakt med SKR men inte Roks"?

noboytoy sa...

Gerda:
"Utan att de helt och hållet ska kunna fortsätta vara fristående ideella organisationer."

Du vill ha det som det är idag alltså?

Påstår du att du vet att Fi inte alls har varit i kontakt med Roks?

Erik Rodenborg sa...

NBT

Jag kanske missförstod helt, men det blev min logiska slutsats efter att ha läst de olika kommentarerna och inläggen. Bland annat skriver ju du själv som om SKR var det enda som fanns, ex.vis: "Att Fi (eller andra partier) skulle kunna gå emot SKR i frågan, ser jag som nästan omöjligt eftersom SKR sitter på all kunskap i ämnet. "

Men rätta mig om jag har fel. Hur ser egentligen F!:s relationer med ROKS respektive SKR ut?

noboytoy sa...

Erik:
Jag citerade från Kvinnofronten, dvs att det är SKR som har drivit på den utveckling som vi nu ser inom jourerna:

"Olga Persson berättar att SKR har drivit på den här utvecklingen, eftersom de anser att det att kvinnojourernas arbete ses som socialtjänstarbete är ett sätt för staten, kommunen och socialtjänsten att ta sitt ansvar."

Gerda:

Jag blir lite osäker här eftersom det verkar som om alliansens politik och SKR blandas ihop i en salig röra, med var Fi står i frågan? Att nuvarande system ser ut som det gör, har inte med Fi att göra.

Frågan för mig är, då du riktar mycket skarp kritik mot Fi, vad du tycker att just Fi skall ha för inställning?

Det gäller alltså att hålla isär vad alliansens inställning är, vad Roks/SKR:s inställning är och vad Fi:s inställning är.

Jag får intryck av, både av din artikel samt svaren från dig här, att du inte riktigt gör det och därför blir det svårt för mig att bena ut, vilken kritik som du riktar mot just Fi.

Ge mig gärna konkreta tips på vad i Fi:s partiprogram du skulle vilja att Fi ändrar, samt vad du önskar att det skulle stå istället.

Jag här känslan av, att det mesta av din kritik egentligen skulle riktas mot alliansen och möjligen SKR?Gerda sa...

Noboytoy, jag riktar min kritik mot FI, eftersom de ställer sig bakom alliansens anti-feministiska politik mot kvinnojoursrörelsen. FI påstår sig vara ett feministiskt parti, och då hade jag förväntat mig en feministisk analys och feministiska krav från FI. Som jag skrev i artikeln blev jag helt ställd när jag såg att FI istället har direkt motsatsen till feministisk politik i fråga om kvinnojoursrörelsen. Jag tycker att det är otroligt allvarligt av ett parti som framställer sig som det feministiska alternativet.